Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

 Penta Silver olarak web sitemizi kullanırken ya da başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu kanuna uygun olarak siz değerli kullanıcılarımızı kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ile bu kanun çerçevesindeki haklarınızın neler olduğu konusunda bilgilendirmek için bu metni düzenlemiş bulunmaktayız.

Kişisel Veri, kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Nedenleri

Kullanıcılarımızın satın alma işlemlerini sağlamak, hızlandırmak ve siparişlerini teslim edebilmek

Kullanıcılarımızı daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak ve bu doğrultuda daha kaliteli hizmet vermek

Kullanıcılarımıza ihtiyaçları doğrultusunda kişisel ürün ve hizmet sunabilmek

Kullanıcılarımızın ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetlerini ve şikayetlerini ölçebilmek, istekleri doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliğimizi arttırabilmek

Satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, müşteri ilişkileri çalışmaları ve sair faaliyetlerin sürdürülebilmesi, bu doğrultuda analiz ve profilleme çalışmalarının yürütülebilmesi

Bu ve benzer hizmetlerin yürütülebilmesi için internet sitemiz (www.pentasilver.com.tr) ve sair kanallar aracılığıyla bizimle paylaştığınız kişisel ve veya özel nitelikli kişisel verileriniz  KVKK’da yer aldığı biçimde kaydedilebilecek, depolanabilecek, güncellenebilecek, kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği durum ve ölçülerde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, paylaşılabilecek, aktarılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer biçimlerde işlenebilecektir.  

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, şirketimiz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler, anlaşmalı kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanal aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda aşağıda sayılı yöntemlerle. toplanabilmektedir.

İnternet sitemize üyelik aşamasında, üyeliksiz alışveriş sürecinde; şirketimiz adına veri işleyen ya da üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firmalarla; çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dahil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımızla; internet sitemiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formlarıyla; çevrim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler, mobil uygulamalarla; sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımıyla; şirketimize göndermiş olduğunuz her türlü elektronik posta, talep, iş emirleri, faks ve mektuplarla; üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, tekliflerle; Pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlarla; ilerde olması halinde bayi ve diğer satış ağlarıyla.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel veriler KVKK’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde gereken önlemler alınmak kaydıyla hizmetlerimizin yürütülmesi ve hizmet kalitemizin arttırılması amacıyla sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir.

İş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz; şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme gibi kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar; kullandığımız bilişim teknolojileri gereği yurt içinde ya da yurt dışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalarla fiziksel server, bulut hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dışı kişi ve kurumlar; siparişlerin tesliminin sağlanması amacıyla çalışılan kargo şirketleri; düzenleyici, denetleyici kurumlar.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Alışveriş Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Alışveriş Sitemiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Alışveriş Sitemiz’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Alışveriş Sitemiz’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Alışveriş Sitemiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

Görüş ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Adres: Hobyar Mah. Cağaloğlu Yokuşu Sok. Kemaliye Han No:6 Kat:1 D:102 Fatih - İstanbul 

E – mail: destek@pentasilver.com.tr

  

 

BİLGİ AL x İletişime Geçmek İçin Hemen Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.